تنش

تنش زدایی لرزشی

Vibratory Stress Relief

برخی قطعات تولیدی بعد از تولید دارای تنش های پس ماند ناشی از فرآیند تولید هستند. اگر این تنش ها آزاد سازی نشود،  بعد از نصب و کار قطعه مورد نظر مخصوصا در محیط های لرزش دارد یا حرارت بالا، این تنش ها آزاد شده و باعث تغییر شکل قطعه شده و بالانس روتور را تغییر می دهد. روتورهای تولیدی بزرگ به روش جوشکاری معمولا با این مشکل روبرو هستند.
برای جلوگیری از این مشکل لازم است قطعه قبل از بالانس و مونتاژ تنش زدایی لرزشی شود. روش های مختلفی برای تنش زدایی لرزشی وجود دارد. تنش گیری حرارتی عمومی ترین روش های تنش زدایی لرزشی است. اما در بسیاری از موارد این روش باعث تغییر شکل روتور شده و آن را معیوب می کند، از این گذشته برای قطعات بزرگ تهیه کوره مناسب با قابلیت کنترل دمای یکنواخت بسیار مشکل و هزینه بر است. از این رو روش امروزه روش تنش گیری لرزشی با هزینه های بسیار پایین تر و سرعت عمل بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد.
شرکت مهندسی تواتر سپاهان پروژه های مختلف تنش گیری لرزشی را با امکانات مرتبط اجرا نموده است.

روش اجرا

برای این کار قطعه مورد نظر بطور مناسبی تعلیق شده و لرزش با دامنه مشخصی در یک نقطه به قطعه وارد می شود تا کلیه نقاط احتمالی تنش دار را تحت تاثیر قرار گیرد. با مانیتور کردن تغییرات فرکانس طبیعی قطعه، زمان خاتمه تنش گیری مشخص می شود.
تنش زدایی لرزشی

لوگو تواتر سپاهان

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،

خیابان 12، شماره 308

تلفن : 03133932080   

فاکس : 03133932079

ایمیل : info@tavator.com

مراجع


کتاب ها

دانلود نرم افزار 

سمینار های جاری 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان