آزمایشگاه ارتعاشات

Vibration Labratoary

آزمایشگاه ارتعاشات، دارای تجهیزاتی جهت تولید لرزش مشخص و معین و سیستم های اندازه گیری دقیق لرزش و آنالیز آن می باشد. این آزمایش ها برخی برای صحت سنجی عملکرد سنسورها و تجهیزات اندازه گیری تحت عنوان کالیبراسیون مورد استفاده قرار می گیرد.  و برخی برای بررسی رفتار ارتعاشی یا دوام ارتعاشی قطعات تولیدی استفاده می شود. آزمایشگاه ارتعاشات شرکت مهندسی تواتر سپاهان شامل تجهیزات متنوعی برای مقاصد فوق است.

لوگو تواتر سپاهان

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،

خیابان 12، شماره 308

تلفن : 03133932080   

فاکس : 03133932079

ایمیل : info@tavator.com

مراجع


کتاب ها

دانلود نرم افزار 

سمینار های جاری 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان