کالیبراتور سنسور لرزش CAL401

Vibration Sensor Calibrator CAL401

سنسورهای لرزش مانند سایر سنسورها نیاز به تست کالیبراسیون دارند. کالیبراتور CAL401 برای اندازه گیری خروجی سنسورهای بدنی توسط تواتر تولید شده است. این دستگاه می تواند دو سنسور بدنی (شتاب سنج یا سرعت سنج لرزشی) را بصورت همزمان و همراه با سنسور تاکو پشتیبانی کند. برای همین منظور می توان بجای یکی از سنسورها، یک سنسور کالیبره شده مرجع قرار داد یا اینکه کالیبراسیون یک دستگاه دو کاناله را هم برای اندازه گیری لرزش و هم برای مرجع فاز مورد آزمایش قرار داد.
این دستگاه مناسب برای تست میدانی حلقه کامل اندازه گیری در مانیتور های میدانی نیز می باشد. با جدا کردن سنسور از محل نصب و اتصال به این کالیبراتور و ایجاد دامنه ثابت، مانیتور هم باید این مقدار را نشان دهد، در صورت وجود خطا باید کل مسیر از محل نصب سنسور، سنسور، اتصالات، کابل کشی ها، ترانسمیتر و مانیتور مورد بازرسی جزء به جزء قرار گیرد. معمولا بعد از هر اورهال ماشین های حساس نیاز است دقت اندازه گیری سنسورهای نصب روی ماشین به این وسیله اندازه گیری و صحت سنجی شود.

لوگو تواتر سپاهان

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان،

خیابان 12، شماره 308

تلفن : 03133932080   

فاکس : 03133932079

ایمیل : info@tavator.com

مراجع


کتاب ها

دانلود نرم افزار 

سمینار های جاری 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان