کابین بالانس BALCAB 97

کابین بالانس BALCAB 97 یک ماژول الکترونیکی برای اندازه گیری ، پردازش سیگنال ، محاسبه و نمایش نتایج بالانس در یک ماشین بالانس است. از کانال مبدل 2 نیرو ، جابجایی ، سرعت یا شتاب برای مقدار نابالانسی و یک سیگنال تاکو برای مرجع فاز و محاسبه سرعت دریافت می کند. این ماژول می تواند به عنوان جایگزینی برای اندازه گیری و محاسبه بخشی از مانده های دستگاه قدیمی در فرآیند ترمیم استفاده شود. نتایج به صورت گرافیکی نمایش داده می شود و می تواند برای هرگونه تجزیه و تحلیل برای دلالت توده های تصحیح به روتور ارسال شود. گزارش تراز نهایی می تواند به عنوان گواهی مانده تعادل چاپ شود. این ماژول می تواند برای روش های تحمل نرم و تحمل سخت استفاده شود.
کابین بالانس BALCAB 91

موارد استفاده:

هر نوع دستگاه تعادل سخت و تحمل سخت و نرم.
نوسازی ماشینهای تعادل قدیمی.
گواهی تعادل روتورها در فروشگاههای تعادل

فهرست